Zeszyty naukowe
1. Przy wszystkich cytatach powinno być podane ich źródło.
2. Przyjęto zasadę, że w zeszytach serii „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” stosowany jest sposób cytowania zgodny ze stylem APA edycja 6.

W tekście głównym (przykłady – numer strony podajemy w przypadku dosłownego cytowania) czcionka Times New Roman 12 pkt.:

monografia (jeden autor):
(Gos, 2012, s. 121)
(Gos, 2012)
Jak podaje Gos (2012)…

artykuł w czasopiśmie:
(Gos, 2011)
Zgodnie z Gos (2011)…

– kilka prac tego samego autora w danym roku:
(Gos, 2011a, s. 96)
(Gos, 2011b, s. 23)

– kilku autorów:
a) do dwóch
(Winiarska, Kaczurak-Kozak, 2011, s. 342)
Jak sugerują Winiarska i Kaczurak-Kozak (2011)…

b) powyżej dwóch
(Gos i in., 2010, s. 44)
(Winiarska i in., 2011)

c) pod redakcją
(Hońko, 2010, s. 35)
(Gos (red.), 2010, s. 174)

– kilka pozycji literaturowych w jednym przypisie:
(Gos, 2011b; Winiarska, Kaczurak-Kozak, 2011)

– akty prawne:
(Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.))
Zgodnie z treścią zawartą w art. 10 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)…

– źródło internetowe
(Mućko, 2011)


W wykazie literatury (przykłady) czcionka Times New Roman 10 pkt.:

– monografia:
Gos, W. (2012). Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej. Warszawa: Difin.

– czasopisma:
Gos, W. (2011). Czynniki kształtujące aktywa i zobowiązania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 61–74. DOI: 10.18276/frfu.2011.32-04.

– kilka prac tego samego autora w danym roku:
Gos, W. (2011a). Rachunek przepływów pieniężnych. Warszawa: Difin.
Gos, W. (2011b). Bilans. Znaczenia, koncepcje sporządzania oraz formy prezentacji. Warszawa: PWE.

– kilku autorów:
a) do dwóch
Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2011). Rachunkowość budżetowa według nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer.

b) powyżej dwóch
Gos, W., Hońko, S., Szczypa, P. (2010). ABC sprawozdań finansowych. Warszawa: CedeWu.
Winiarska, K., Dziedziczak, I., Hass-Symotiuk, M., Kiziukiewicz, T., Nadolna, B. (2011). Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 61 (117), 210–235.

c) pod redakcją
Hońko, S. (2010). Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości. W: W. Gos (red.), Vademecum samodzielnego księgowego(s. 7–64). Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.
Gos, W. (red.). (2010). Vademecum dyrektora finansowego. Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.

– kilka pozycji literaturowych w jednym przypisie:
Gos, W. (2011b). Bilans. Znaczenia, koncepcje sporządzania oraz formy prezentacji. Warszawa: PWE. Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2011). Rachunkowość budżetowa według nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

– akty prawne:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.).

– źródło internetowe:
Mućko, P. (2011). Sprawozdanie z działalności szpitala działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Pobrane z: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2011/frfu-nr-44-2011/661-sprawozdanie-z-dzialalnosci-szpitala-dzialajacego-w-formie-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej(1.12.2015).

3. Przypisy tradycyjne, nie związane bezpośrednio z pozycjami literaturowymi, należy umieszczać na dole strony; ich numeracja powinna być ciągła i automatyczna.