Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Gospodarka oparta na usługach Redakcja naukowa: Wanda Skoczylas

Ekonomia i Zarządzanie
Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Powiększanie bogactwa właścicieli poszczególnych przedsiębiorstw jest możliwe wówczas, gdy w pierwszej kolejności dokona się pomiaru wartości, a następnie pozna i zrozumie istotne czynniki ją tworzące. Tylko wówczas możliwa jest komunikacja i współdziałanie interesariuszy, dokonywanie zmian, symulacja i uczenie się na podstawie zidentyfikowanych zależności. Celem - jaki w tej sytuacji postawili sobie Autorzy - było więc wypracowanie właściwych narzędzi metodycznych, które pozwoliłyby na identyfikację i monitorowanie czynników tworzących wartość, ale nie w sposób izolowany, lecz w zależnościach przyczynowo-skutkowych, pozwalających określić zarówno czynniki jak i wagę ich wpływu na badaną wielkość oraz ich weryfikacja w różnych przedsiębiorstwach.

Szczególną uwagę zwrócono na narzędzia identyfikujące czynniki tworzące wartość w sferze finansowej. Wypracowano i wykorzystano dwa rodzaje modeli, a mianowicie: modele deterministyczne i bardziej złożone ale precyzyjniejsze - modele stochastyczne. Ich przydatność praktyczna została pozytywnie zweryfikowana na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, sekcji czy ogółu badanych przedsiębiorstw. Tym samym – wydaje się - że mogą one istotnie wzbogacić założenia metodyczne analizy fundamentalnej, wykorzystywanej przy podejmowaniu decyzji przez wszystkich uczestników rynku kapitałowego, ale też menedżerów spółek, których akcje nie są przedmiotem obrotu giełdowego.

ANALIZA 
			SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Redakcja naukowa: Wanda Skoczylas

Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Warszawa 2009

Podejmowanie trafnych decyzji przez właścicieli i działających ich imieniu menedżerów oraz przez liczne grono interesariuszy pozostających w otoczeniu przedsiębiorstwa uzależnione jest jednak nie tylko od dostępności i jakości uzyskanych informacji ale też umiejętności ich analizy i oceny. Równolegle więc z doskonaleniem sprawozdawczości powinny postępować działania zmierzające do wypracowania coraz to doskonalszych narzędzi oceny planowanych lub zrealizowanych wyników działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz ich szerszego wykorzystania w praktyce gospodarczej.

Stąd też celem, jaki postawili sobie autorzy tej książki było:
- przedstawienie sprawozdawczości finansowej jako źródła analizy, zwłaszcza w warunkach dynamicznie rozwijającego się rynku kapitałowego,
- scharakteryzowanie wartości poznawczej i przydatności praktycznej instrumentów analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa dokonanej z wykorzystaniem czterech podstawowych kryteriów, tj. rentowność, płynność, zadłużenie i ryzyko,
- wykazanie użyteczności instrumentów analizy sprawozdania finansowego przy rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych.

Prowadzone rozważania teoretyczne wzbogacone zostały praktycznym przykładem ich zastosowania w ocenie konkretnego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz