Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Monografie


Zintegrowana opieka zdrowotna Autor: Iga Rudawska
Zintegrowana opieka zdrowotna
Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta

Wydawnictwo: ABC, a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014


Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej Redakcja naukowa wydania polskiego: Iga Rudawska
Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2011


Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej
			Praca pod redakcją Igi Rudawskiej
Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 39
Bydgoszcz 2011


Challenges Praca pod redakcją Igi Rudawskiej
Challenges for healthcare reform in Europe

Foundation of International Studies, Kyiv 2011


Essays on health economics Iga Rudawska
Essays on health economics

Darwen, Wielka Brytania 2009


Gospodarka oparta na usługach Praca pod redakcją Igi Rudawskieji Magdaleny Soboń
Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach

Difin 2009

Prezentowana Czytelnikowi praca zbiorowa jest efektem aktywności licznego grona pracowników naukowych, prowadzących badania nad usługami w wielu ośrodkach akademickich w Polsce. Część pierwsza książki traktuje o aktywności podmiotów gospodarczych na rynku usług.
Część druga natomiast koncentruje się na zagadnieniach związanych z klientem i konsumpcją na rynku usług. Przeznaczona jest ona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych z zakresu zarządzania usługami i ekonomiki usług oraz wykładowców na w/w kierunkach.


Opieka zdrowotna Praca pod redakcją Igi Rudawskiej
Usługi w gospodarce rynkowej

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009

We współczesnej gospodarce sektor usług odgrywa coraz większą rolę.

Książka jest poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczącym sfery usług. Walorami książki są: nowoczesne podejście do roli sektora usług w gospodarce, szeroki zakres poruszanych zagadnień, a także jej uporządkowana struktura.


Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia redakcja naukowa :I. Rudawska, E. Urbańczyk
Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 25, Bydgoszcz 2010


Opieka zdrowotna Iga Rudawska
Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007

Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest poświęcona problematyce związanej z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i reguł marketingowych w opiece zdrowotnej, w perspektywie przekształceń systemowych tego sektora w Polsce.
Podręcznik kierowany jest do studentów, wykładowców oraz słuchaczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych uczelni wyższych na kierunkach i specjalnościach związanych z organizacją i funkcjonowaniem ochrony zdrowia.


Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca Iga Rudawska
Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca w opiece zdrowotnej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego


Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca Iga Rudawska
Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wybrane artykuły


Dr hab. prof. US Iga Rudawska
  1. I. Rudawska, Essays on health economics, Darwen, Wielka Brytania 2009
  2. I. Rudawska (red.), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009
  3. I. Rudawska, Mechanism of competition in healthcare sector, Scientific Papers Economics & Sociology 2009, Vol. 2, No 1.
  4. I. Rudawska, Using marketing communication to promote healthy life-style in Poland, International Journal of Management Cases 2008, Vol. 10, Issue 03.
  5. I. Rudawska, Opieka zdrowotna - aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa 2007
  6. I. Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
  7. I. Rudawska, Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005

Jak do nas trafić


mapa wneiz