Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Profil ogólnoakademicki

Analityka gospodarcza jest kierunkiem unikatowym na Pomorzu Zachodnim. Potrzeba jego uruchomienia wynikała z konieczności kształcenia absolwentów, którzy byliby przygotowani do prowadzenia analiz statystycznych, a szerzej ilościowych w przedsiębiorstwach, urzędach i innych instytucjach samorządowych.

Zasadniczym celem kształcenia, jaki wzięli pod uwagę konstruujący program, była sytuacja absolwentów na rynku pracy i struktura dotychczas oferowanych kierunków i specjalności w ramach edukacji ekonomicznej. Pomimo stosunkowo licznych roczników absolwentów, jacy ukończyli studia w ostatnich latach, na rynku regionu zachodniopomorskiego nie ma wielu osób przygotowanych do typowej pracy samodzielnego analityka.

Współcześnie przedsiębiorstwa i instytucje są zasypywane dużą ilością informacji, a czas wymagany na ich selekcję i opracowanie jest coraz krótszy. Stwarza to potrzebę korzystania z efektywnych metod i narzędzi ilościowych przy wsparciu nowoczesnych technologii komputerowych. Opracowany program studiów uwzględnia życzenia i uwagi potencjalnych pracodawców – banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, instytucji samorządowych. Dlatego ważnym elementem realizacji programu studiów będzie współpraca z potencjalnymi pracodawcami.

W ramach kierunku Analityka gospodarcza zakłada się kształcenie specjalistów, których kompetencje będą obejmowały zarówno umiejętności monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych na podstawie analizy danych wewnętrznych, jak i monitorowania oraz prognozowania zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstwa lub instytucji.

Absolwenci kierunku będą posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności posługiwania się formalnymi metodami analiz ilościowych jak też użytecznymi technikami informatycznymi. Absolwent studiów I stopnia Analityka gospodarcza będzie mógł pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub członka większego zespołu analitycznego w dużych firmach komercyjnych, urzędach publicznych lub instytucjach konsultingowych.

Przewiduje się zatrudnianie absolwentów kierunku Analityka gospodarcza w mniejszych przedsiębiorstwach i instytucjach jako samodzielnych analityków, którzy powinni porządkować, opracowywać i analizować zbiory informacji tworzone w miejscu pracy i napływające z zewnątrz zarówno dla potrzeb bieżącego zarządzania jak i tworzenia prognoz.

W dużych jednostkach samorządowych (np. urzędy marszałkowskie), firmach komercyjnych i instytucjach konsultingowych absolwenci kierunku mogą być członkami większych zespołów analitycznych o szerokich kompetencjach. Będą przygotowani do gromadzenia i przetwarzania wszelkich danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, w celu dokonywania analiz i tworzenia raportów.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych  >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz