Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki

Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzony jest nabór na kierunek w języku angielskim: Public Management.
Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem stopnia magistra.

Informacje o kierunku
Studia drugiego stopnia na kierunku Public Management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non-profit.

Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji, czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu. Dają one również dobre podstawy do samodzielnego prowadzenia działalności badawczej i przygotowują do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Na drugim roku kierunku Public Management jest szereg modułów tematycznych, z których studenci mogą wybrać te, które ich najbardziej interesują. To daje im możliwość określenia swojej własnej ścieżki edukacyjnej, co wpisuje się w koncepcję zindywidualizowanej edukacji. Program studiów kładzie nacisk na aspekt praktyczny poprzez integrację zajęć teoretycznych z praktykami w instytucjach i organizacjach sektora publicznego, które studenci będą odbywali w trakcie trzeciego semestru, w jednym ustalonym dniu w tygodniu.

Absolwent kierunku Public Management posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • analizowania procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji sektora publicznego;
  • stosowania nowoczesnych metod zarządzania, ukierunkowanych na podnoszenie skuteczności i efektywności organizacji;
  • umiejętności sprawnego zarządzania w sferze publicznej w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania;
  • posługiwania się instrumentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania organizacjami sektora publicznego;
  • nawiązywania współpracy administracji publicznej z otoczeniem.
Kształcenie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność, rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii, a prowadzenie zajęć w j. angielskim zapewnia dobrą  znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu zarządzania. W ramach studiów oferowany jest kurs przygotowawczy do egzaminu z j. angielskiego na poziomie biegłości B2 wraz z możliwością bezpłatnego uzyskania certyfikatu akceptowanego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej.

Jak do nas trafić


mapa wneiz