Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

I stopień - 3,5-letnie inżynierskie studia zawodowe na stopień inżyniera
II stopień - 1,5-roczne uzupełniające studia na stopień magistra inżyniera


I stopień
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera

Opis kierunku
Program studiów ukierunkowany jest na uzyskanie kompetencji w wybranym zakresie produkcji (wyrobów i usług) oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Kształcenie jest oparte na systemowym podejściu do tworzenia wyrobu lub usługi, jako połączenie ze sobą elementów różnych zasobów (materialnych, ludzkich, informacyjnych, abstrakcyjnych) w jeden funkcjonalny system użytkowy zwany produktem. Absolwent jako specjalista musi umieć wyspecyfikować wymagania użytkownika produktu oraz wprowadzić je do projektu produktu, a także określić skuteczny sposób zapewnienia oczekiwanej jakości.

Cały cykl kreacyjny - wymagania, projekt i realizacja produktu - odbywa się w środowisku komputerowym i internetowym,  z zastosowaniem metod modelowania.

 Ten zakres szkolenia bazowego - uzupełniony przez treści z podstaw produkcji, zarządzania, logistyki, finansów i wspomagania komputerowego - stanowi wspólną bazę kierunku studiów. Ta baza jest uzupełniana przez wybieralne moduły specjalistyczne, definiujące specjalności na kierunku studiów.

 Na Wydziale wybrano zakres inżynierii produkcji kompletacyjnej i niematerialnej. W kształceniu szczególny nacisk kładzie się na rozwiązywanie przez studenta praktycznych zadań w formie projektów: indywidualnego i zespołowego.


Specjalności
W roku akademickim 2015/2016   student ma możliwość wyboru spośród specjalności:
Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

W roku akademickim 2013/2014 studenci mogli wybrać spośród następujących specjalności:
Tematyka prac dyplomowych
  • Formułowanie zadań z zakresu inżynierii produkcji i inżynierii zarządzania
  • Nadzorowanie procesów i obiektów (w budowie i eksploatacji)
  • Inżynieria organizacji (sieci współpracy, organizacje wirtualne, outsourcing)
  • Inżynieria usług i e-usług
  • Inżynieria zarządzania
  • Projektowanie procesów i systemów wytwórczych
  • Projektowanie produktów
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie przedsięwzięciami
Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych >>>


Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowiskach:
- projektant/inżynier produktu zintegrowanego
- inżynier informacji; broker informacji
- menedżer/projektant systemu usług Web-owych
- projektant/menedżer systemów informatycznych
- menedżer/specjalista do organizowania przedsięwzięć , dużych projektów
- menedżer przygotowania produktu
- menedżer produktu
- inżynier/menedżer ds. utrzymania ruchu infrastruktury produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
II stopień

 

Opis kierunku
Na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" studia II stopnia kształci się wysokokwalifikowane kadry na potrzeby nowoczesnej produkcji. Inżynieria produkcji jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy poszukującą sposobów rozwiązywania problemów szeroko rozumianej produkcji (wyrobów, usług, zintegrowanego produktu rynkowego). Obecnie - w warunkach silnej konkurencyjności - użytkownicy produktu (klienci) domagają się produktu rynkowego w pełni zaspokajającego ich potrzeby w zakresie przeznaczenia oraz realizowanych funkcji i właściwości, niezależnie od rodzaju produktu, jego elementów składowych, zastosowanych technologii i organizacji procesu produkcyjnego. Konieczne więc jest zapewnienie produktu złożonego, wieloskładnikowego o wysokiej jakości oraz konkurencyjnego cenowo. Taki cel i zakres kształcenia wybiera uczelnia (WNEiZ).
Na kierunku (w ramach jednej specjalności i grupy przedmiotów obieralnych) kształci specjalistów kompetentnych w projektowaniu i realizacji produktu spełniającego wymagania klientów w zakresie wykonywanych funkcji, zapewnianej jakości i konkurencyjnej ceny. Taki produkt zawiera komponenty materialne i niematerialne i jest wynikiem przekształcania różnorodnych zasobów w cyklu produkcji. Technologie i organizację wytwarzania dobiera się i dostosowuje do tak określonych potrzeb. Głównym elementem realizacji i integracji działań jest informacja i posługujące się nią technologie informatyczne i sieć Internet.

Jak do nas trafić


mapa wneiz