Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
IPiSS W XIII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, nagrodę spec­jalną Prezesa ZUS za najlep­szą pracę z zakresu ubez­pieczeń społecznych otrzymał pan dr Piotr Obidziński - pracownik naukowy Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych.

Tytuł nagrodzonej pracy: Metody iloś­ciowe w bada­niu wpływu zmian czyn­ników otoczenia sys­temu emery­tal­nego na zapotrze­bowanie fun­duszu rez­erwy demograficznej.
pro­mo­tor: dr hab. prof. US Mirosława Gaz­ińska

W dniu 12 grud­nia 2011 r. w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród i wyróżnień w konkur­sie, a prze­wod­niczyła jej prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska Dyrek­tor IPiSS, Prze­wod­nicząca Komisji konkursu. W uroczys­tości wzięli udział: Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej — Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych — Zbig­niew Derdz­iuk, lau­reaci i ich pro­mo­torzy oraz członkowie rodzin lau­re­atów, członkowie Komisji konkursu, pra­cown­icy Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Jak do nas trafić


mapa wneiz