Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Funkcje pełnione przez pracowników Instytutu Informatyki w Zarządzaniu

Ryszard Budziński
 • Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Wiedzy.
 • Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, (2002 – nadal).
Tomasz Komorowski
 • Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (od grudnia 2016)
 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński (od września 2016)
 • Opiekun Koła Naukowego Informatyki Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (od marca 2016)
 • Redaktor Naczelny Biuletynu PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne (luty 2013 - wrzesień 2016)
 • Wiceprezes (od 2014), Członek Zarządu (od 2009) Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego (od stycznia 2014)
 • Członek zwykły - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Szczecin (od grudnia 2015)
 • Przewodniczący Sekcji Informatyki w Zarządzaniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego od września 2014
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (od 2012 do 2014)
 • Administrator programu edukacyjnego Microsoft IT Academy (DreamSpark/Imagine) WNEiZ US (od 2009)
Magdalena Kotnis
 • Prezes Zarządu w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2009 - obecnie,
 • NTIE (Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej) – Członek Zarządu, 
 • Lewiatan (Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego) - Ekspertka ds. inżynierii finansowej,
 • Rada Zachodniopomorskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości – Przewodnicząca Rady, Arbiter
Ewa Krok
 • Członek zespołu ds. oceny merytoryczno-technicznej projektów Komisji Oceniającej Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 • Mentor w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2012 roku
 • Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” i 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” PO PC oraz w ramach PO IR w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
Barbara Królikowska
 • Wiceprezes Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 • Przewodnicząca Komisji Jakości ECDL przy PTI.
Małgorzata Łatuszyńska
 • Prodziekan ds. Studenckich na WNEiZ (2012-nadal).
 • Kierownik Zakładu Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych.
 • Wiceprezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego (2011 – nadal).
 • Przewodnicząca i członek Rad Programowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.
 • Redaktor tematyczny czasopisma "Studia Informatica Pomerania".
 • Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (Oddział w Szczecinie).
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
 • Członek-założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Badawczego Aktualnych Problemów Ekonomicznych i Społecznych CESTIRA.
Tomasz Łukaszewski
 • Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach PO IG Działania 8.1 i 8.2 (2010-2012)
 • Wykonawca w projektach edukacyjnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3 (2010-2012)
 • Ekspert oceniający projekty w ramach Działania 6.2 PO Kapitał Ludzki (2009)
 • Konsultant przy organizacji finału regat „The Tall Ships Races 2007” organizowanego przez Urząd Miejski w Szczecinie (2007)
Marcin Mastalerz
 • Od 2015 - Dyrektor ds. Finansów oraz ds. Edukacji i Rozwoju w Szczecińskim Oddziale Project Management Instytut.
 • 2014 - Sekretarz Zespołu ds. Jakości Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Od 2013 Członek założycielski Szczecin Chinese Club.
 • 2013 – Członek Komicji ds. Kategoryzacji Jednostki przez KEJN
 • 2008-2011 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Szczecin.
Jerzy Marcinkiewicz
 • Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa „Wodociągi Zachodniopomorskie” sp. z o.o. w Goleniowie (2007-2016).
 • Konsultant w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w zakresie informatyzacji firm ( 1996 - 2014).
 •  Maitre de Conférences (Docent) w Instytucie Zarządzania Przedsiębiorstwami (Institut d’Administration des Entreprises), Uniwersytetu Nauk i Technologii w Lille, Francja, w okresach miesięcznych lub kilkumiesięcznych - w latach od 1993 do 2016.
Marek Mazur
 • Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce(kadencje: 2009-2010, 2010-2014, 2014- obecnie)
 • Członek Komisji Rewizyjnej w Zachodniopomorskim Oddziale PTI (2014 – obecnie)
Karolina Muszyńska
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016 oraz członek rad programowych i organizacyjnych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych
Kesra Nermend
 • Kierownik Katedry Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej.
 • Prezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego (2010 – nadal).
 • Przewodniczący Komitetów Organizacyjnych i członek Rad Programowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.
 • Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
 • Członek-założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Badawczego Aktualnych Problemów Ekonomicznych i Społecznych CESTIRA.
 • Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (Oddział w Szczecinie).
Michał Nowakowski
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego PTI (funkcja pełniona od 2000 r.)
Jakub Swacha
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne: sekretarz Rady Naukowej 
 • Przegląd Organizacji: zastępca redaktora naczelnego
 • Studia Informatica Pomerania: redaktor tematyczny
 • Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Szczecinie.
Agnieszka Szewczyk
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Otwartego Społeczeństwa i Fundacji Bezpieczne Wakacje
 • Międzynarodowej Rady Redakcyjnej czasopisma interdyscyplinarnego Transformacje, Wyd.Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,Fundacja Edukacyjna , Akademia im. Leona Kożmińskiego
 • Przewodnicząca Sekcji Społeczeństwa Informacyjnego w PTI
 • Redaktor Naukowy czasopisma Studia Informatica Pomerania, Wyd.Naukowe US
 • Kierownik Katedry Społeczeństwa Informacyjnego
 • Członek Senatu US
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
Zdzisław Szyjewski
 • Przewodniczący Rady Informatyzacji przy MSWiA kadencja 2007-2009
 • Członek Rady Informatyzacji kadencji 2009-2011
 • Prezes Zarządu Głównego PTI kadencji 1996-99, 1999 – 2002, 2002 – 2005
 • V-ce prezes PTI 2005 – 2008, 2008-2011
 • Przewodniczący Rady Naukowej PTI 2011-2014, 2014-2017
 • Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTI 2011 – 2014, 2014 - 2017
 • V-ce prezes NTIE 2006- 2007
 • Członek Komitetu Informatyki PAN kadencji 1996-1999, 1999 – 2002, 2003-2007
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacji programów nauczania z kierunku zarządzanie oraz informatyka i ekonometria od roku 2002 - 2010
 • Autor kilkudziesięciu ocen akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • Członek Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacji od 2003 –2007, 2007 – 2010, 2010-2013, 2013-2016
 • Członek Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 2008 – 2012, 2012-2016
Agata Wawrzyniak
 • Członek Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016.
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego (funkcja pełniona od 2017 r.)
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (funkcja pełniona od 2016 r.)
 • Skarbnik Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (funkcja pełniona od 2017 r.)
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (funkcja pełniona od 2014 r.)
 • Członek Association for NeuroPsychoEconomics
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych
 • Członek Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016
Barbara Wąsikowska
 • Członek Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016.
 • Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (2013 – obecnie).
 • Członek Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • Członek Association for NeuroPsychoEconomics
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI)
 • Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (od 2013 r. - obecnie)
Grzegorz Wojarnik
 • Członek rady nadzorczej Uzdrowiska Połczyn S.A. - od 30.06.2006 do 15.05.2008
 • Kierownik studiów podyplomowych: Informatyka w przedsiębiorstwie”, Uniwersytet Szczeciński, od 1.04.2006 do 28.02.2007
 • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Integracja” - Członek Zarządu od 07.2007 do 07.2008 (funkcja sprawowana społecznie)
 • Grzegorz Wojarnik (od 2014) Uniwersytet Szczeciński - redaktor wydawnictwa Studia Informatica Pomerania od r. 2014
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 21.02.2016 Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. (2016 – obecnie)

Jak do nas trafić


mapa wneiz