Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Absolwent specjalności „Analityk Biznesowy IT” posiada wiedzę dotyczącą badań ilościowych i jakościowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz wszechstronnej analizy danych gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej (potrafi właściwie wybierać techniki badawcze) i rozwiązywania praktycznych problemów analitycznych (potrafi właściwie przeprowadzać wnioskowanie) w różnych organizacjach i instytucjach. Rozumie procesy oraz sytuacje biznesowe zachodzące w całej organizacji, potrafi modelować i symulować procesy gospodarcze. Absolwent potrafi przeprowadzać oraz wspierać działania biznesowe firmy poprzez odpowiednie poznawanie oraz przygotowanie szczegółowych analiz dotyczących funkcjonowania firmy, szczególnie w zakresie rozwiązań IT. Ocenia ryzyko, koszty, potencjalne zyski będące rezultatem projektów alternatywnych procesów biznesowych. Zajmuje się określaniem i usprawnianiem procesów, funkcji, procedur, przepływów biznesowych poprzez konsekwentne wykorzystanie technik ich modelowania. Do definiowania oraz urealniania proponowanych rozwiązań stosuje umiejętności z zakresu analityki oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

Absolwent specjalności potrafi także definiować wymagania składane względem aplikacji i dostosowywać do konkretnych przypadków odpowiednie typy rozwiązań informatycznych. Oprócz posiadania gruntownej wiedzy i kompetencji z zakresu IT, absolwent charakteryzuje się profesjonalnym podejściem i umiejętnością komunikowania się z ludźmi, pracy w zespole. Potrafi właściwie prezentować wyniki przeprowadzonych analiz (tworzy wysokiej jakości dokumentacje i raporty opisujące zagadnienia ekonomiczne i techniczne w sposób jasny i zwięzły). Absolwent jest potencjalnym doradcą przedsiębiorstwa w zakresie innowacyjnych zastosowań technologii informacyjnych, systemów informatycznych dla informacji biznesowych oraz udoskonalenia procesów, przedstawia najlepsze rozwiązania, które funkcjonują w danej branży.

Ogólne efekty kształcenia w zakresie:

1. Wiedzy

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy danych i analizy biznesowej. Absolwent wykazuje się wiedzą na temat metod analizy danych pochodzących z badań jakościowych oraz potrafi łączyć dane jakościowe z ilościowymi do celów raportowania. Absolwent wykazuje się wiedzą dotyczącą sporządzania dokumentacji w obowiązujących notacjach i standardach.

2. Umiejętności

Absolwent potrafi zebrać potrzebne dane i na podstawie tych danych wysnuć potrzebne informacje do rozwiązania różnych problemów biznesowych np. poprzez modernizację firmy (systemów, procesów, struktur), wprowadzenie nowych produktów, zdobycie nowych rynków itd. W szczególności absolwent posiada rozwiniętą zdolność kojarzenia pozornie różnych faktów, zdolność myślenia abstrakcyjnego, umiejętność posługiwania się modelami oraz ich tworzenia poprzez dobór odpowiednich narzędzi i metod. Absolwent nabył umiejętność właściwego i ciekawego prezentowania wyników.

3. Kompetencji społecznych

Absolwent specjalności Analityk Biznesowy IT jest osobą potrafiącą:
  • pracować w grupie, wyczuloną na zasady pracy zespołowej, znającą mechanizmy tworzenia dobrych relacji w grupie,
  • identyfikować i opisywać procesy i wymagania biznesowe,
  • być partnerem dla kierownictwa firmy w zakresie projektów innowacyjnych,
  • być rzecznikiem potrzeb biznesu w relacji ze sferą IT.
Po ukończeniu studiów na specjalności „Analityk Biznesowy” absolwent będzie mógł starać się o pracę na stanowisku analityka w działach biznesowych i projektowych w przedsiębiorstwach różnych branż. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty na stanowiskach: analityk danych, analityk systemów informacyjnych, analityk rynku.

Jak do nas trafić


mapa wneiz