Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Kształcenie specjalistów z zakresu podstaw projektowania i programowania systemów informatycznych w ekonomii i zarządzaniu. Specjalność kształci specjalistów, którzy będą wykorzystywali współczesne narzędzia informatyczne do obsługi i budowy szerokiej klasy informatycznych systemów zarządzania. Kształcenie uzupełnia się zakresem zarządzania sieciami komputerowymi i ochroną danych oraz wprowadzeniem do nowych technologii w ewidencji gospodarczej - technologii radiowych.

W zakresie wiedzy:

Absolwent zna zasady podejmowania racjonalnych decyzji w organizacjach gospodarczych w świetle funkcjonowania współczesnej gospodarki . Zna metody opisu danych w zakresie międzynarodowej sprawozdawczości, zasady rachunkowości zarządczej oraz indywidualnej przedsiębiorczości. Ma wiedzę na temat finansów jednostek samorządowych. Identyfikuje metody ryzyka przedsięwzięć informatycznych. Zna metody pozyskiwania danych w Internecie oraz zaawansowane zasady programowania w Internecie. Absolwent zna zasady pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania wiedzą w organizacji oraz podstawowe zasady logistyki w przedsiębiorstwie.

W zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi definiować strategię rozwoju przedsiębiorstwa, podejmować racjonalne decyzje w różnych obszarach działania podmiotów gospodarczych. Potrafi modelować procesy decyzyjne wykorzystując narzędzia IT. Potrafi wdrożyć i operować systemami wspomagające zarządzanie oraz stosować narzędzia sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji. Absolwent umie rozpoznać i wyjaśniać zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

W zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych i podjęcia studiów doktoranckich. Potrafi komunikować się w obszarach interdyscyplinarnych. Jest przygotowany do pracy w grupie. Potrafi stworzyć harmonogram działania, przewidując ewentualne problemy związane z jego realizacją.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:

  • stanowiska kierownicze w obszarach: analityk biznesowy, informatyzacja organizacji, polityka bezpieczeństwa danych
  • weryfikator systemów informatycznych/zintegrowanych systemów informatycznych
  • zarządzanie projektami
  • administrator sieci komputerowych
  • samodzielne prowadzenie firmy w obszarze technologii IT.

Jak do nas trafić


mapa wneiz