Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Absolwent specjalności "Metody Ilościowe w Biznesie" posiada wiedzę dotyczącą badań ilościowych i jakościowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz wszechstronnej analizy danych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej (potrafi właściwie wybierać techniki badawcze) i rozwiązywania praktycznych problemów analitycznych (potrafi właściwie przeprowadzać wnioskowanie) w różnych organizacjach i instytucjach.

Rozumie procesy oraz sytuacje biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie, potrafi modelować procesy gospodarcze obarczone ryzykiem. Absolwent potrafi wspierać działania firmy w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez różne narzędzia i metody. Do proponowanych rozwiązań stosuje umiejętności z zakresu symulacji wyników z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych i pakietów obliczeniowych. Potrafi właściwie prezentować wyniki przeprowadzonych analiz (tworzy dokumentacje i raporty opisujące zagadnienia ekonomiczne w sposób jasny i zwięzły).

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • analizy danych i analizy biznesowej,
 • kształtowania produktów zabezpieczających przed ryzykiem, definicji ryzyka oraz jego rodzajów i miary, procesu zarządzania ryzykiem, zasad konstrukcji instrumentów finansowych wykorzystywanych w strategiach zabezpieczających, metod zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych i gospodarstwach domowych
 • metod oceny opłacalności inwestowania
Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • stosowania narzędzi analitycznych do oceny opłacalności i ryzyka, oceny ryzyka rynku finansowego (kapitałowego), stosowania narzędzi analizy technicznej w ramach procesu inwestowania wskazując ich użyteczność i przydatność w danej fazie rynku giełdowego, analizy i oceny procesu inwestowania, dostosowania instrumentu finansowego do potrzeb inwestycyjnych pod kątem ich dochodowości i ryzyka,
 • biegłego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do prowadzenia prostych sposobów wyceny produktów, przeprowadzania szacunków w ruchu naturalnym ludności, w tym wyznaczania na podstawie rozkładu przyszłej długości trwania życia jego podstawowych parametrów, doboru metod do typu rezerw i wyznaczania ich wysokości.
 • potrzebne do zebrania danych i na ichpodstawie wyciągnąć potrzebne informacje do rozwiązania różnych problemów biznesowych np. poprzez modernizację firmy (systemów, procesów, struktur), wprowadzenie nowych produktów, zdobycie nowych rynków itd.
 • zdolności kojarzenia różnych faktów, myślenia abstrakcyjnego, umiejętność posługiwania się modelami oraz ich tworzenia poprzez dobór odpowiednich narzędzi i metod,
 • jasnego, protego i ciekawego prezentowania wyników.
Absolwent może podjąć pracę na  stanowiskach:
 • specjalisty ds. inwestowania w podmiotach gospodarczych,
 • w działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • w instytucjach finansowych,
 • w podmiotach sektora finansów publicznych,
 • jako analityk danych, analityk systemów informacyjnych, analityk rynku.

Jak do nas trafić


mapa wneiz